OBS! Jag har låtit sätta ihop denna översikt och guide helt oberoende av Save the Pigments, SRT eller annan part. Eventuella missförstånd eller sakfel utifrån nedanstående tillfaller därmed helt Tatutekets ägares ansvar.

Save the Pigments fortsätter kampen mot EU för att få till en saklig och rättvis bedömning av de pigment som kommit att, utan vetenskaplig grund, inskränkas, vilket medfört stora svårigheter för bland annat den europeiska tatueringsbranschen. Känner du igen detta beror det på att det funnits en tidigare petition för frågan. Nu står dock ändå inskränkningen för dörren, men sedan det finns nya rön i ärendet, låter Erich Mähnert och hans kollegor göra en ny petition för att inte låta saken bero utan ordentlig översyn. Då som nu är det oerhört viktigt att alla gör sitt och skriver på petitionen då denna är EU-ländernas enda hopp om en positiv förändring gällande tatueringsfärgerna – i förlängningen fortsatt säkert och seriöst tatueringsarbete för alla berörda tatuerare och kunder.

För att underlätta och bidra och förmå fler att skriva på denna oerhört viktiga petition, har Tatuteket nedan låtit göra en egen svensk översättning av petitionens data. Jag hoppas att detta ska gynna den som har svårt att tillskansa sig petitionens information i dess nuvarande form på EU-plattformens webbsida. Scrolla ned för att nå den svenska översättningen.

SKRIV PÅ – rädda Europas tatueringsbransch!

Vad Tatuteket skrivit med anledning av den förra petitionen:

Petitionsdata i svensk översättning

Petition Nr 0712/2022 av Erich Mähnert (Österrike) angående förlängning av övergångsperioden gällande pigmenten PB15 och PG7 samt utförande av en realistisk justering av de gränsvärden som föreskrivs av Bestämmelsen (EC) Nr 1907/2006 (REACH)  

Petitionären åberopar Europakommissionen att förlänga övergångsperioden gällande pigmenten PB15 och PG7 till januari 2026, samt utföra en realistisk justering av de gränsvärden som föreskrivs enligt Bilaga XVII för Bestämmelsen (EC) Nr 1907/2006 (REACH). Petitionären åberopar att introduktionen av Bilaga XVII för REACH försatt den europeiska tatueringsbranschen i stora svårigheter, då utbudet av REACH-enliga tatueringsfärger och motsvarande make-up produkter är oerhört begränsade. Petitionären påtalar att där inte finns några adekvata substitut för pigmentet PB15, inte heller några bevis för att pigmentet i fråga skulle ha några som helst skadliga effekter i egenskap av tatueringsfärg. En förlängning av övergångsperioden för inskränkandet av PB15 och PG7 till januari 2026 skulle ge tillverkarna tillräcklig tid för analyser. Därutöver, menar petitionären, finns i nuläget påtagliga skillnader mellan de olika medlemsländerna hur de nya bestämmelserna för de aktuella pigmenten regleras, vilket skapar en orättvis konkurrensmässig förskjutning. Petitionären söker därför för REACH en uniform reglering för hela unionen samt övergripande uniforma bestämmelser för hur tillverkare och myndigheter ska hantera och kontrollera produktmärkning och gränsvärdesanalyser.

Petitionsdata i engelsk originaltext

Petition No 0712/2022 by Erich Mähnert (Austrian) on extending the transition period for pigments PB15 and PG7 and making a realistic adjustment to the threshold values in Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH)  

The petitioner calls on the European Commission to extend the transition period for pigments PB15 and PG7 to January 2026 and to make a realistic adjustment to the threshold values in Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). He claims that the introduction of Annex XVII to REACH has put the European tattoo industry in great difficulty as stocks of REACH-compliant tattoo inks and permanent make-up are severely limited. He says that there is no adequate substitute for pigment PB15 and no evidence of it having a critical effect when used in tattoo colours. An extension of the transitional period for pigments PB15 and PG7 in Annex XVII to REACH to January 2026 would give manufacturers sufficient time for analysis. Furthermore, in the petitioner’s view, the differences in regulatory enforcement between Member States is creating distortions of competition. With a view to ensuring that REACH is implemented uniformly across Member States, the petitioner calls for harmonisation measures for manufacturers, such as introducing guidelines on product labelling and threshold value analytics, and having law enforcement authorities carry out checks on labelling.

Så skriver du på

När du väl befinner dig på sidan för petitionen (använd någon av de blå knapparna här på sidan) kommer du att kunna scrolla ned en bit och se följande knappar:

Knappar på internetsida. En grön med texten: Register, en blå med texten: Log in.

Register: Har du inte tidigare skrivit under någon EU-petition måste du först registrera dig. Väl registrerad följer du anvisningarna för deltagande enligt nedanstående vid »Log in«. När du klickat på »Register« kommer du till ett formulär i vilket du fyller i all nödvändig persondata enligt anvisningarna. När det är gjort och du klickat på den gröna knappen »Register« längst ned till höger, sker följande:

  • Invänta ett verifierings-mail från EU:s petitionsplattform. Detta måste du öppna för att verifiera att du är du och vill registrera dig. Efter det följer ytterligare ett mail som bekräftar din registrering.
  • När alla mail är avklarade kan du logga in på plattformen och skriva under petitionen. Följ nedanstående guide för att göra detta.

Log in: Har du förut skrivit på någon typ av EU-petition klickar du på den blå knappen för att logga in. Har du glömt ditt lösenord finns en hjälpfunktion för detta, precis som vid exempelvis olika e-post konton. Väl inloggad klickar du på »Find a petition« i toppmenyn, varpå du söker (i rutan »Keyword«) på 0712/2022. Klicka dig sedan in på petitionen och scrolla ned till en blå knapp som lyder: »Support this petition«. Efter detta visas en sammanfattning samt en grön knapp med texten: »Support«. När du klickat på den kommer ditt bidrag/din underskrift att bekräftas och du erhåller också ett bekräftelse-mail.

För mer information kring pigmentärendet i Europa, kontakta Save the Pigments.

För frågor rörande den svenska tatueringsbranschen, kontakta SRT; Sveriges registrerade tatuerare.

Allt gott!

Mvh,
Tatukarien